Deel 1
  Het vertrekpunt – Een waarde(n)volle basis
  Deel 2
  De koers – Trends en ontwikkelingen
  Deel 3
  De bestemming – Strategische keuzes
  Strategienota richting 2018
  Landstede Kinderopvang
  'Alle ruimte om te groeien'

  Voorwoord

  Krachtig, flexibel en vooruitstrevend

  De maatschappelijke vraagstelling aan kinderopvang verandert. De aandacht voor de ontwikkeling van het kind groeit en de ontwikkelfunctie voor opvangvoorzieningen voor kinderen staat steeds meer centraal. Om goed te kunnen blijven in wat we bieden en het voortdurend streven naar kwaliteit, vinden we het belangrijk om te werken aan de professionalisering van de medewerkers.

  Belangrijke dragers van de kwaliteit van Landstede Kinderopvang:

  -  Kwaliteit van de (pedagogisch) medewerkers (scholing)
  -  De waarden en de profielkenmerken
  -  De hechte relatie met het beroepsonderwijs
  -  Vanaf start heeft Landstede Kinderopvang gewerkt vanuit de visie van Reggio Emilia
  -  De speerpunten bewegen, gezondheid en natuur
  -  Rijk aanbod aan de kinderen
  -  Nabijheid in de omgeving en scholing
  -  De relatie met Landstede Welzijn

  De strategienota is mede tot stand gekomen door de leidinggevenden, assistent-leidinggevenden, de Ondernemingsraad en Oudercommissie van Landstede Kinderopvang.

  Leeswijzer
  In de strategienota leest u onder andere meer over ons vertrekpunt, waarbij we ingaan op de visie, missie en waarden van Landstede Kinderopvang, de soorten opvang en locaties, onze medewerkers, ouders, verbinding met het onderwijs en de ondernemingsraad.

  Vervolgens nemen we u mee in de koers waarbij externe ontwikkelingen, kwaliteitsverdieping, de lokale en regionale verbinding o.a. met het onderwijs, de pedagogische verdieping en onze huisvesting worden toegelicht.

  De strategienota wordt afgesloten met een hoofdstuk over de toekomst. Wij nemen u mee in waar wij willen staan in 2018 en vertellen u meer over integrale samenwerking en hoe verdieping plaatsvindt.

   

  Carin Hakkesteegt
  Directeur Landstede Kinderopvang

   

   

  Deel 1
  Het vertrekpunt
  Een waarde(n)volle
  basis
  Deel 2
  De
  koers
  Trends en
  ontwikkelingen
  Deel 3
  De
  bestemming
  Strategische
  keuzes
  Deel 1
  Het vertrekpunt

  Missie, waarden, profielkenmerken, portfolio

  1.1
  Zeker, de 100 is er wel!
  1.2
  Missie en visie
  1.3
  Pedagogisch beleid
  1.4
  waarden en profielkenmerken
  1.5
  Soorten opvang
  1.6
  Onze medewerkers
  1.7
  Ouders
  1.8
  Verbinding met het onderwijs
  1.9
  De Ondernemingsraad

  Deel 2
  1.1

  Zeker, de 100 is er wel!

  Het kind
  bestaat uit honderd
  Het kind heeft
  honderd talen
  honderd handen
  honderd gedachten
  honderd manieren van denken
  spelen en praten
  Honderd alsmaar honderd
  manieren van luisteren
  verbazen, liefhebben
  honderd vreugdes
  om te zingen en te begrijpen
  honderd werelden
  om te ontdekken
  honderd werelden
  om uit te vinden
  honderd werelden
  om te dromen
  Het kind heeft
  honderd talen
  (en nog eens honderd honderd honderd)
  maar ze stelen er negenennegentig
  De school en de cultuur
  scheiden het hoofd van het lichaam
  Ze zeggen hem:
  te denken zonder handen
  te doen zonder hoofd
  te luisteren en niet te praten
  te begrijpen zonder vreugde
  lief te hebben en zich te verbazen
  alleen met Pasen en met Kerstmis
  Ze zeggen hem:
  dat spel en werk
  realiteit en fantasie
  wetenschap en verbeelding
  hemel en aarde
  verstand en droom
  dingen zijn die niet bij elkaar horen
  Kortom, ze zeggen hem
  dat de honderd er niet is
  Het kind zegt:
  Zeker, de honderd is er wel!

  Loris Malaguzzi
  (grondlegger Reggio Emilia) 

  1.2

  Missie en visie

  Visie

  Kwaliteit staat voorop bij Landstede Kinderopvang, dat blijkt onder andere uit onze keuze voor een pedagogische visie als Reggio Emilia, die uitgaat van wat kinderen al kunnen en van de onbeperkte creativiteit die in een kind aanwezig is: het krachtige kindbeeld. Onze speerpunten, aandacht voor natuur, bewegen, gezondheid en voeding staan centraal in alles wat we doen. Ook hebben we een beroepscode die inzicht geeft in de normen en waarden die we hanteren.

  Missie

  Wij gaan uit van wie kinderen zijn en wat ze kunnen, van de talenten die ze hebben. Wij gaan uit van wat een kind al kan en dat kinderen veel manieren hebben om zich te uiten. We onderschrijven dat er wel “100” talen zijn, waarin een kind zich kan uitdrukken. In alles wat we doen is de pedagogische visie van Reggio Emilia ons uitgangspunt; ieder kind is competent, krachtig en intelligent, ieder kind verdient het om zich individueel te kunnen ontplooien. Kinderen gebruiken wel honderd talen om zich uit te drukken. Van spreken, tekenen, bouwen, schrijven, verkleden, muziek maken, bewegen en onderzoeken tot bijvoorbeeld lezen.

  Wij dagen de kinderen uit zich uit te drukken op de manier die bij hen past, maar ook om nieuwe manieren te ontdekken. De aanpak betekent in de praktijk: veel doen, veel erop uit, veel bewegen en rekening houden met individuele interesses en kwaliteiten. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers kijken daarom naar elk kind en geven hen de aandacht die hij of zij nodig heeft. Op deze manier voelen de kinderen zich prettig en kunnen ze zichzelf op hun eigen manier ontwikkelen en talenten ontplooien. Bij Landstede Kinderopvang krijgen de kinderen alle ruimte om te groeien!

  1.3

  Pedagogisch beleid

  Landstede Kinderopvang biedt opvang, verzorging en opvoeding voor kinderen vanaf acht weken tot het einde van de basisschool in Overijssel en Flevoland. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers kijken naar de kinderen en dagen hen uit zich uit te drukken op de manier die het beste bij hen past, maar ook om nieuwe manieren te ontdekken. De aanpak betekent in de praktijk: veel doen, veel erop uit, veel bewegen en rekening houden met individuele interesses en kwaliteiten. Zo kunnen kinderen zich bij ons optimaal ontwikkelen op persoonlijk, motorisch, cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied.

  1.4

  Waarden en profielkenmerken

  Wij laten ons leiden door de volgende vijf waarden:

  • Het ontwikkelen van ieders talent
  • Elkaar ontmoeten
  • Ieders eigenheid respecteren
  • Aandacht geven aan zingevingsvragen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde.


  Deze waarden vormen een belangrijke basis voor ons denken en handelen. Onze profielkenmerken zijn nauw verbonden met deze waarden en geven een eigen, herkenbaar karakter aan Landstede Kinderopvang:

  • talentbegeleiding (pedagogische relatie)
  • gezondheid en sport
  • ondernemend
  • regionaal en lokaal verankerd.


  Elke locatie staat middenin de eigen samenleving en onderneemt lokaal gebonden activiteiten. De verbinding met Landstede Groep is belangrijk en waardevol. Dat laat zich zien in verschillende initiatieven en samenwerkingsprojecten.

   

  1.5

  Soorten opvang

  Landstede Kinderopvang biedt:

  Kinderdagopvang
  Voor elk kind is iedere dag een ontdekkingsreis met nieuwe uitdagingen. Door de indeling in verticale groepen leren de jongste kinderen van de oudsten en leren de peuters rekening te houden met de kleinere kinderen. De oudste peuters worden in de peuterplus-groepen spelenderwijs voorbereid op de grote stap naar de basisschool.

  Gastouderopvang
  De gastouders van Landstede Kinderopvang voldoen minimaal aan de landelijke voorwaarden. Ze hebben een relevante opleiding met succes afgerond, ze beschikken over het kinder-EHBO-diploma en staan geregistreerd in het landelijk register Kinderopvang. Landstede Kinderopvang biedt regelmatig cursussen en trainingen. Het gastouderbureau van Landstede Kinderopvang is aangesloten bij de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel. We werken met een klankbordgroep die 1 à 2 keer per jaar bij elkaar komt.

  Peuteropvang
  Bij de peuterspeelgroepen van Landstede Kinderopvang bereiden we de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Samen ontdekken, spelen en leren staan centraal. De peuterspeelgroepen zijn meestal gevestigd in de basisscholen, waarmee zo mogelijk nauw wordt samengewerkt.

  Buitenschoolse opvang
  De bso’s zijn meestal gevestigd in de basisschool van de kinderen, waardoor de omgeving veilig en vertrouwd is en we kunnen aansluiten bij lopende thema’s en projecten van de school. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken werken we veel samen met bedrijven en organisaties in de omgeving en maken we gebruik van de verschillende mogelijkheden in de buurt. We bieden een grote variëteit aan activiteiten.

  Landstede Kinderopvang biedt handige faciliteiten en verzorgt een mooi nevenaanbod voor kinderen, zoals waar mogelijk maaltijdvoorziening, huiswerkklas, zwemles, muziekles, of een kapper.

  1.6

  Onze medewerkers

  Landstede Kinderopvang werkt met assistent-leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, groepshulpen, leidinggevenden, directie, pedagogisch medewerkers met een specialisatie op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek of creatieve vorming en bijvoorbeeld de artillerista.

  Coaches houden zich bezig met de deskundigheidsbevordering van de medewerkers, om een groep optimaal te kunnen laten functioneren. We onderzoeken hoe we dit in gaan zetten. Ook bemiddelingsmedewerkers (gastouderbureau) en externe, flexibel ingeschakelde docenten en studenten op velerlei gebied (muziek, kunst en cultuur, sport en bewegen etc.) maken deel uit van Landstede Kinderopvang. De stafmedewerkers van Landstede Kinderopvang houden zich bezig met het beleid, de nieuwste ontwikkelingen en projecten. De kind- en personeelsplanning gebeurt op een centrale afdeling.

  Pedagogisch medewerkers
  Onze pedagogisch medewerkers dragen ons pedagogisch beleid uit. Bij Landstede Kinderopvang zijn kinderen leidend en actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Pedagogische medewerkers hebben een ondersteunende en begeleidende rol. Dit doen zij door positieve feedback te geven en enthousiast te reageren op nieuwe ideeën van het kind. Daarnaast reikt de pedagogisch medewerker ook nieuwe ideeën en materialen aan om de honderd talen van het kind te benadrukken en de zone van naaste ontwikkeling te stimuleren. Pedagogisch medewerkers sluiten in hun werkwijze aan bij de onderzoeksdrang van de kinderen.

  Stagiairs
  Studenten uit alle geledingen zijn de medewerkers van de toekomst. Zo bieden we onder andere stageplekken voor mbo-studenten Helpende Zorg en Welzijn, Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen en voor hbo studenten van diverse opleidingen. Wij hebben belang bij goed vakmanschap en daarom begeleiden we als SBB-Leerbedrijf (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) te allen tijde stagiairs, zowel binnen als buiten het leerwerkbedrijf.

  1.7

  Ouders

  Ouders worden actief betrokken bij de belevingen en ontwikkeling van het kind. We creëren ontmoetingen tijdens ouderavonden, oudergesprekken en jaarfeesten (bijvoorbeeld de Kerstinstuif, het Paasontbijt, de Opa & Oma Week en het Zomerfeest). We leggen activiteiten met digitale fotolijstjes, portfolio’s en groepsverslagen vast. Via de nieuwsbrief KinderNieuws en het digitale magazine Spelenderwijzer informeren we ouders over nieuws en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen ouders jaarlijks hun bevindingen aangeven door middel van een klanttevredenheidsonderzoek.

  Ouderbetrokkenheid
  We vinden het van belang om de ouders actief bij het beleid te betrekken. Bij locaties met meer dan vijftig kinderen wordt een Oudercommissie ingesteld, bij kleinere locaties organiseren we de betrokkenheid op een wijze die past bij de betreffende locatie. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders met betrekking tot de kwaliteit van de opvang. De leden overleggen regelmatig met de leidinggevende en denken mee over het beleid op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid en activiteiten. Waar nodig benaderen we de ouders ook rechtstreeks. Wij stimuleren de ouders hun eigen talenten in te zetten en te helpen bij workshops, jaarfeesten en uitjes. Zo kunnen we het activiteitenaanbod aan de kinderen uitbreiden en de ouderbetrokkenheid verhogen.

  1.8

  Verbinding met het onderwijs

  Landstede Kinderopvang kiest voor een verbinding tussen onderwijs en kinderopvang als een pedagogisch didactische activiteit. Met onze visie, methodes en uitgangspunten bieden we veel meer dan kinderopvang alleen. In ons aanbod valt veel te ontdekken en te leren. Leren leren begint al bij baby’s. De hechte samenwerking met het onderwijs draagt hier volop aan bij. De kennisuitwisseling van onderwijs naar praktijk en andersom versterkt het leren in, aan en van de praktijk. De opleidingen zijn waardevoller en actueel, de toekomstige medewerkers gaan beter uitgerust naar school en de kinderopvang vaart er wel bij. Al geruime tijd is er een samenwerking tussen Landstede MBO en Landstede Kinderopvang waar het gaat om het vormgeven van de PW-4 opleiding. Daarnaast is er een nauwe relatie tussen de Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool VIAA, Menso Alting en Landstede Kinderopvang in het vormgeven van een nieuwe tweejarige hbo-opleiding tot pedagogisch professional Kind en Educatie. Verder wordt er deelgenomen aan diverse werkveldadviesraden (PMK Windesheim). Ook regionale betrokkenheid door deelname aan het samenwerkingsverband ‘Investeren in Samenspel’ is een duidelijke verbinding met het onderwijs.

   

  1.9

  De Ondernemingsraad

  Beslissingen worden in goed overleg met de Ondernemingsraad (OR) genomen. De vijf OR-leden denken mee op bijvoorbeeld het gebied van scholings- en medewerkersbeleid. De OR heeft een adviesfunctie.

   

  Cindy Veltman
  Cindy Veltman
  Lid van de Ondernemingsraad, is betrokken bij het Leerwerkbedrijf en was acht jaar lang coördinator Brede School.

  'De ondernemingsraad van Landstede Kinderopvang wordt actief betrokken bij het beleid en de besluitvorming. De contacten met de directie en het College van Bestuur verlopen prima. Ook bij de totstandkoming van de Strategienota zijn we vanaf de start betrokken geweest. Wat ons betreft is er een goede strategie voor de toekomst uitgestippeld, met volop ruimte voor ontwikkeling, vanuit de waarden van Landstede. En dat geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor de medewerkers, met scholing, de Innovatiedag, de Campus Kind & Educatie, en allerlei andere initiatieven. Dat is mooi om te zien.

  Twee jaar geleden zijn we gestart met de pilot Leerwerkbedrijf, waarbij eerstejaars studenten Kinderopvang wekelijks een dagdeel les krijgen op de werkplek. De pilot is succesvol verlopen. Als gevolg van de herstructurering kwalificatiedossiers gaan de leerbedrijven van Kinderopvang en Onderwijsassistent samenwerken.'

  Deel 2
  De koers
  2.1
  Externe ontwikkelingen
  2.2
  Kwaliteitsverdieping
  2.3
  Verbinding
  2.4
  Pedagogische verdieping
  2.5
  Huisvesting

  Deel 1

  Deel 3
  2.1

  Externe ontwikkelingen

  Als organisatie die middenin de samenleving staat, maken we strategische keuzes die gebaseerd zijn op externe ontwikkelingen. Momenteel vormen samenwerking, doorlopende leerlijnen en passend onderwijs belangrijke trends. Landstede Kinderopvang participeert waar mogelijk, met behoud van eigen visie en identiteit.

  Economisch sentiment
  Het positievere economische sentiment en de aantrekkende werkgelegenheid kunnen voor een positieve impuls zorgen, evenals de aangekondigde overheidsmaatregelen. Vanuit de overheid is er veel aandacht voor kinderopvang. Kinderopvang is sinds  2016 bereikbaarder geworden omdat de overheid meer vergoedt. De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert in het rapport ‘Gelijk goed van start’ (2016) om meer te investeren in voorzieningen voor jonge kinderen. Bijvoorbeeld in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), maar ook in een betere toegankelijkheid van de voorzieningen, minder versnippering van het aanbod, betere beroepsopleiding en continue professionalisering van beroepskrachten. Ook moet de ontwikkelfunctie van opvangvoorzieningen voor jonge kinderen centraal komen te staan.

  Als politiek speerpunt was kinderopvang de afgelopen jaren aan vele veranderingen onderhevig. Vanaf 2017 is jaarlijks 200 miljoen extra beschikbaar, de kinderopvangtoeslag is met 136 miljoen verhoogd. Er wordt ingezet op kwaliteitsimpuls.

  Na de krimp van de afgelopen jaren groeit de werkgelegenheid in de kinderopvang licht. Tot 2019 zoekt de sector 8000 medewerkers op mbo-niveau en 2000 met een hbo-opleiding. In de Jeugdzorg neemt de werkgelegenheid licht af. Wel is er behoefte aan 3000 nieuwe medewerkers op hbo-niveau. De arbeidsmarkt in de welzijn is de komende jaren stabiel met kansen voor 3000 nieuwe medewerkers met een hbo-opleiding. (bron: fcb.nl) De regio IJsselvecht kende in 2016 een lichte groei in het aantal opvanguren en het aantal medewerkers in de kinderopvang.

                Aantal medewerkers         Aantal opvanguren

  2015            73000                                 448 miljoen      

  2016            74500                                 457 miljoen

  2017            77500                                 475 miljoen

  De vraag naar formele opvang zal de komende jaren beperkt blijven. Het aantal geboorten neemt weer licht toe, maar het aantal basisschoolleerlingen neemt tot en met 2017 nog met circa 1% per jaar af. De landelijke vraag naar buitenschoolse opvang (bso) zal daardoor het meest onder druk blijven staan. Ook de verminderde doorstroom van kinderen van dagopvang naar bso is daar vanwege de eerdere vraaguitval debet aan. 

  Verschillen binnen de regio
  De bevolking van Nederland groeit in de toekomst als geheel. Daarnaast moeten steeds meer kleinere gemeenten rekening houden met krimp. Landstede Kinderopvang is grotendeels gevestigd in groeigemeenten. Zwolle krijgt, in de periode 2015 t/m 2040, te maken met een groei van 14.9%. De gemeente Dalfsen groeit met 8.3%, gemeente Ommen met 17.4%, gemeente Deventer (incl. Diepenveen/Schalkhaar) met 3.5% en gemeente Dronten met 13.6%. De gemeente Hardenberg krimpt, met een daling van -1%. De groei in de gemeenten biedt kansen voor Landstede Kinderopvang. (bron: Planbureau voor de leefomgeving)

  Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
  Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen.

  In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang aangenomen. In 2017 wordt er gewerkt aan de Algemene Maatregel van Bestuur en ministeriële regelingen zodat de wet 1 januari 2018 van kracht kan worden. Grote onderdelen van dit besluit zijn uitgesteld tot 2019.

  Harmonisatie  
  De harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zorgt ervoor dat de kwaliteitseisen voor deze vormen van opvang gelijk worden getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Het kabinet heeft hierbij drie doelstellingen geformuleerd. Ten eerste wordt er ingezet op het versterken van de pedagogische kwaliteit, ten tweede moet één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen worden gevormd en tot slot, wordt één financieringsstructuur voor alle werkende ouders vormgegeven. 

  De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gebeurt gefaseerd. De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben de harmonisatie al doorgevoerd. De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Deventer en Dronten voeren dit per 2018 in. Sinds 1 januari 2017 is de medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de Wet Kinderopvang.

  Taalniveau 3f
  Voor de taalontwikkeling van kinderen zijn interacties met pedagogisch medewerkers belangrijk. Bepalend daarbij zijn de taalvaardigheden van de beroepskracht. Om de taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen wordt de taaleis voor mondelinge en leesvaardigheden van beroepskrachten in VVE-groepen verhoogd naar minimaal niveau 3F, schrijfvaardigheid wordt gesteld op niveau 2f.

  Het is zowel in het belang van het kind als van de pedagogisch medewerker zelf om serieus werk te maken van het eigen taalniveau. Pedagogisch medewerkers die taalvaardig zijn, zijn beter in staan om (doelgroep)kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Bovendien zorgt een voldoende eigen taalniveau voor meer werkplezier en arbeidsperspectief. (bron: Kieswijzer Sardes)

  Directe financiering
  Er komt een nieuw systeem voor het financieren van de kinderopvang. Het doel is het overzichtelijker te maken en minder fout- en fraudegevoelig. Samen met het Ministerie van SZW, DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs), Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Voor Werkende Ouders, Waarborgfonds Kinderopvang en VGOB hebben we de nieuwe financieringssystematiek vormgegeven waarbij de wensen, eisen en behoeften van de verschillende partijen uitgangspunt zijn geweest.  (Bron: boink.info)

  Onze ambitie

  • Voorbereiden op de 21 nieuwe maatregelen waarvan een aantal per 1 januari 2018 van kracht gaan en een groot aantal in 2019, voortkomend uit Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang
  • Waarborgen van het Veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Het inzetten van de atelierista ter bevordering van de creatieve ontwikkeling bij kinderen. Hiervoor ontwikkelt zij speel- en werkmateriaal voor pedagogisch medewerkers op het gebied van materialen en techniek. Kennisdeling vindt verder plaats door het geven van workshops, thema-overleggen en deelname aan de jaarlijkse Innovatiedag.
  • Kinderparticipatie
  • Aanbod voor laaggeletterden vanuit het Innovatiecluster.
  • Samenwerking intensiveren met IKC De Paperclip.
  • Campus Kindberoepen: ateliervorming waar studenten gebruik van kunnen maken.
  • Onderzoek pabo naar 0 – 18 jaar. Het betreft hier een onderzoek in samenwerking met de Campus Kind & Educatie
  • Combineren van de uitgangspunten van Reggio Emilia en Denkstimulering.
  • Bij Landstede Kinderopvang bieden we scholing in denkstimulering aan onze pedagogisch medewerkers.
  • Het aanbieden van een traineeship PW4 (AD-traject).
  • Innovatiedag voor medewerkers aanbieden.
  • Het opleiden van sportcoaches voor zwemmen.
  • Voor het vignet Kinderopvang in beweging voor dagopvanglocaties. Medewerkers geschoold over beweging en aanbod om actief te bewegen met kinderen (samenwerking Sportservice Zwolle).
  • Medewerkers opleiden tot trainer natuursprong: activiteiten bso 4 – 12 jaar.
  • Traineeship aanbieden in samenwerking met Landstede Onderwijs & Opvoeding en Katholieke Pabo Zwolle.
  • TINK-training voor medewerkers aanbieden.


  Landelijke ontwikkeling kindcentra
  Landelijk gezien groeit de belangstelling voor Kindcentra. In een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang.

  Bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders hebben - samen met Het Kinderopvangfonds - een nieuwe visie op kindontwikkeling geformuleerd. Hun doel: komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten.

  Onze ambitie:

  • Binnen Landstede Kinderopvang komt dit tot uiting in de samenwerking met Vivente bij integraal kindcentrum de Paperclip. Een integraal kindcentrum zoals De Paperclip is een organisatievorm waarin scholen, organisaties voor kinderdagopvang en eventueel andere partners met elkaar samenwerken om aansluitende dagarrangementen voor kinderen te bieden, en een doorgaande leerlijn.
  • We zoeken actief de samenwerking met andere organisaties om nieuw aanbod te ontwikkelen en de ontwikkeling van integrale kindcentra’s te faciliteren.
  • In Nieuwleusen werkt Landstede Kinderopvang in Kulturhus De Spil samen met de scholen voor primair onderwijs van OOZ en VPCON, SMON, de bibliotheek, de sporthal, en het voortgezet onderwijs van het Agnieten College Nieuwleusen. De Spil is een centrale plek in het hart van Nieuwleusen, waar verschillende organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en cultuur elkaar aanvullen en versterken.
  2.2

  Kwaliteitsverdieping

  De maatschappelijke vraagstelling aan kinderopvang verandert. De aandacht voor de ontwikkeling van kinderen groeit. Om goed te blijven in wat we bieden en het voortdurende streven naar kwaliteit werken we aan de volgende aandachtspunten:

  • Professionaliseren van onze medewerkers
  • Onze speerpunten gezondheid, bewegen en natuur
  • Kwaliteit volgens de ouders
  • Eenduidigheid

   
  Ook hebben we een beroepscode die inzicht geeft in de normen en waarden die we hanteren.

  Professionaliseren van onze medewerkers
  Scholing van de medewerkers vinden we heel belangrijk. Voor alle pedagogisch medewerkers bestaat er een algemeen scholingsprogramma op bijvoorbeeld het gebied van Reggio Emilia. Daarnaast zijn er specifieke scholingen op het gebied van natuurbeleving en bewegen: kinderopvang in beweging en natuursprong. Medewerkers die een niveau 3 opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang hebben, kunnen bij Landstede de niveau 4 opleiding Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang en de AD-opleiding Pedagogisch Professional Kind & Educatie volgen. Ook zijn er individuele scholingsmogelijkheden. Onze teams zijn in principe zo samengesteld dat verschillende talenten vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld muzikale, sportieve en creatieve talenten.

  De pedagogisch medewerkers worden versterkt in hun rol en in hun kracht gezet. Ze coachen en kiezen bewuster, bedenken activiteiten en koppelen die aan ontwikkeling. Coaches houden zich bezig met de deskundigheidsbevordering van de medewerkers, om een groep optimaal te kunnen laten functioneren. Assistent-leidinggevenden volgen een managementopleiding of het AD-traject. Het AD-traject is ook beperkt beschikbaar voor overige medewerkers. Ook bieden we bijscholingscursussen voor gastouders binnen het gastouderbureau.

  Heel belangrijk in de beginfase van het leven is taalontwikkeling. Daarom bieden wij onze pedagogisch medewerkers in 2017 de training TINK, Taal- en Interactievaardigheden binnen de Kinderopvang. Deze training is bedoeld om pedagogisch medewerkers nog bewuster te maken van de onderlinge interactie met de kinderen.

  Een medewerker die zijn talenten kan ontplooien is een gemotiveerde medewerker. Die positiviteit komt ten goede aan de kinderen. Landstede Kinderopvang wil daarom medewerkers permanent kansen bieden hun talenten te ontwikkelen. Bij duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om te weten welke talenten medewerkers hebben en welke specifieke medewerkers een locatie nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat elke medewerker op de juist plek werkt. Daarnaast zorgt het voor diversiteit in teams. We zijn daarom in het voorjaar van 2016 het project Duurzame inzetbaarheid gestart, een vervolg is gestart in 2017.

  Onze ambitie:

  • Kwaliteit en doorlopende scholing van de (pedagogisch) medewerkers.
  • Een jaarlijkse Innovatiedag voor medewerkers: een dag vol ontmoetingen, kennisoverdracht
  • Verdieping in ons aanbod door inzet van hbo’ers met een passende opleiding
  • We passen strategische personeelsplanning toe; waarbij we invulling geven aan het project duurzame inzetbaarheid. Hiermee geven we een impuls aan competentie-ontwikkeling binnen de organisatie.
  • Het opstellen van een loopbaanbeleid: werken voor Landstede Kinderopvang is plezierig voor medewerkers van alle leeftijden.
  • Een aantal medewerkers wordt gedurende een traject van 3 jaar geschoold op het gebied van Denkstimulering.
  • Welbevinden; traject waarin het welbevinden van groepen centraal staat.
  • Van onze professionals verwachten we dat ze branche-overstijgend kunnen samenwerken. Dit zal steeds meer plaatsvinden in de interdisciplinair opererende teams.
  • Traineeship aanbieden in samenwerking met Landstede Onderwijs & Opvoeding en Katholieke Pabo Zwolle.


  Onze speerpunten: gezondheid, bewegen en natuur
  Kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk pedagogisch milieu beschouwd. We stimuleren gezond gedrag bij kinderen. Het is belangrijk om kinderen met smaak te leren omgaan. Vanaf het zevende jaar wordt het veel moeilijker om kinderen verschillende dingen te leren eten. Onze speerpunten zijn gezondheid, bewegen en natuur. Deze speerpunten stimuleren kinderen om te ontdekken en sluiten aan op het pedagogisch beleid.

   

  We hebben de volgende actiepunten vanaf 2016 ingezet:

  • Opstellen van een voedingsbeleidsplan. Hiermee bieden we een richtlijn voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. We hebben het nieuwe voedingsbeleid besproken met de Centrale Oudercommissie, die aangaf er heel blij mee te zijn. 
  • Verbreden van kennis over voeding bij medewerkers, ouders en kinderen.
  • De pedagogisch medewerkers gaan, vanuit hun voorbeeldfunctie, bewuster met voeding om.
  • Structureel aandacht voor bewegen en voeding.
  • Elke dag naar buiten.
  • Organiseren van activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid.
  • Organiseren van een ouderavond over voeding, in samenwerking met andere aanbieders van kinderopvang en basisscholen.
  • Intensieve samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen van Landstede MBO.
  • Deelname aan het project Smakelijke Moestuinen van Gezond Ommen en Hardenberg.
  • Drinkwaterplan opstellen om het drinken van water te bevorderen bij de kinderen van de kinderopvang (watertapchallenge, Ommen).


  Ambities:

  • Vignet Kinderopvang in beweging
  • We zoeken actief de samenwerking met lokale organisaties en verenigingen op het gebied van sport, natuur en gezondheid.
  • Landstede Kinderopvang faciliteert beweegactiviteiten voor kinderen (bijvoorbeeld zwemles, gymles, fietslessen) en trainingen voor de pedagogisch medewerkers en zet hiervoor o.a. studenten in.
  • We zetten het intensiveren van de samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen voort.
  • We ontwikkelen sport- en beweegprogramma’s en bieden buitenschoolse opvang met sportieve activiteiten.
  • We ontwikkelen themabijeenkomsten voor medewerkers t.a.v. bewegen en de belevingswereld van kinderen.
  • We baseren de voedingskeuze op de meest recente gegevens van het Voedingscentrum.
  • Pedagogisch medewerkers kijken per kind en per moment wat kinderen eten en hoeveel.
  • We informeren ouders over voeding en zoeken hierbij de samenwerking met andere partijen.
  • We creëren een eetomgeving waarin de kinderen mogen proeven, voelen en verkennen hoe dingen smaken. We bieden een gevarieerd aanbod van eten en drinken. We bieden de kinderen de mogelijkheid om het plezier van zelf eten bereiden te ontdekken.
  • Onze pedagogisch medewerkers gaan tijdens werktijd bewust om met eet- en drinkgewoonten en dragen het Voedingsbeleid uit.

   
  Kwaliteit volgens de ouders
  Om de kwaliteit te meten houden we om het jaar een tevredenheidsonderzoek onder onze ouders. In deze onderzoeken komen aspecten aan bod als: het pedagogisch beleid, kwaliteit van personeel, diversiteit en kwaliteit van activiteiten.

  Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden, dat blijkt uit tevredenheidsonderzoeken en overleg met de oudercommissies. Er is waardering voor de ervaren medewerkers en de vaste medewerkers per groep, de mooie buitenruimtes, de groene filosofie en het feit dat de kinderen elke dag naar buiten gaan. Ook waarderen de ouders het peuterplusprogramma. Aandachtspunten zijn kwaliteit in de overdracht, meer communicatie, PR en eenduidigheid.

  Onze ambitie:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van de overdracht en de communicatie door: o.a. Tink-training.
  • Mentor voor ieder kind, deze is contactpersoon voor ouders, collega’s en de school. Dit geldt voor de bso. Op de kinderdagverblijven heeft elk kind een mentor.
  • Aanbod vergroten in relatie met kwaliteit.
  • Meer uitdragen wat we doen en waar we voor staan.
  • We bieden klein label aan: 40 weken, 48 weken opvang.

   

  Eenduidigheid
  Alle locaties werken op een eenduidige, herkenbare manier die past bij Landstede Kinderopvang. Dat betekent dat voor alle locaties hetzelfde beleid geldt en dat met dezelfde speerpunten en thema’s gewerkt wordt. Daarnaast werken we organisatie-breed met thema’s, zoals techniek, muziek en duurzaamheid. Protocollen zijn eenduidig. Er is meer uitwisseling tussen locaties op het gebied van ervaring, kennis en informatie. Medewerkers krijgen de gelegenheid om op een andere locatie ervaring op te doen en kennis te delen.

  Onze ambitie:

  • Op alle locaties werken met een gezamenlijke jaarlijn, waardoor expertise, kennis en ervaringen worden uitgewisseld.
  • Het vergroten van de herkenbaarheid van de locaties.
  • Doorontwikkeling van een eenduidig opleidingsbeleid.

   

   

  2.3

  Verbinding

  Landstede Kinderopvang zoekt actief de verbinding met onderwijs, werkveld en samenwerkingspartners en participeert waar mogelijk en wenselijk, met behoud van eigen visie en identiteit.

  Relatie met het onderwijs
  In gezamenlijkheid met het onderwijs hebben we gewerkt aan een doorgaande (ontwikkel)lijn kinderdagverblijf/peuterspeelgroep/buitenschoolse opvang/basisschool en werken we aan het uitdragen van Reggio Emilia. We zijn een leerwerkbedrijf en bieden leerplekken voor de mbo-opleidingen Kinderopvang, Helpende Welzijn, Sport & Bewegen en administratief, maar ook voor hbo Pedagogiek en Pedagogisch Manager Kinderopvang en de AD-opleiding Pedagogisch Professional Kind & Educatie. Daarnaast schakelen we studenten in voor losse opdrachten zoals het voorleesontbijt, de zomerfeesten en het aanbod beweegplezier en beweegkriebels.

  Landstede Kinderopvang heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onderstaande projecten:

  Associate Degree
  Landstede Kinderopvang is samen met Landstede Onderwijs & Opvoeding, Menso Alting, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en Hogeschool VIAA de eerste partij in Nederland die de AD-opleiding gericht op 0 tot 14-jarigen heeft ontwikkeld. De BBL-opleiding op niveau 5 is in september 2016 van start gegaan. Met deze opleiding spelen we in op de vraag vanuit het werkveld. Werknaam van de opleiding is vooralsnog Pedagogisch Professional. Tijdens de gehele leerlijn komen de vier rollen pedagogisch professional, verbinder, maatwerk, innovator en professionele identiteit terug.

   Onze ambitie:

  • Inspelen op de vraag vanuit het werkveld met eigentijds aanbod.
  • Verder invulling geven aan deze opleiding, specifiek gericht op de driehoek kinderopvang, welzijn, onderwijs.
  • Aanbieden van het traineeship Pedagogisch Werk en het AD/Pedagogisch Professional
  • Inrichten van een leerwerkbedrijf in samenwerking met het basisonderwijs.


  Campus Kind en Educatie

  De Campus Kind en Educatie is de bundeling van krachten van VIAA, Katholieke Pabo Zwolle, Landstede, Menso Alting en Landstede Kinderopvang binnen het domein Kind en Educatie. De Campus heeft een eigen agenda, verrijkt en herijkt opleidingen met nieuwe inzichten en praktijken, voert gezamenlijk huisvestingsbeleid en faciliteert daarmee de nabijheid en ontmoeting van de medewerkers van de vijf partijen. Het is gericht op versterking van de studentbetrokkenheid, studentzelfstandigheid en studentverantwoordelijkheid.

  De Campus biedt Landstede Kinderopvang de mogelijkheid om samen te werken aan kwaliteitsverhoging; bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, het inrichten van een atelier en het ontwerpen en aanbieden van een traineeship.

  Onze ambitie:

  • Uitbreiden van de mogelijkheden van de relatie met het beroepsonderwijs; intensieve samenwerking met verschillende opleidingen, bijvoorbeeld sport en bewegen, inzet op specifieke stagevormen (bijvoorbeeld zwemles), themabijeenkomsten door sportdocenten voor medewerkers op het gebied van bewegen en de belevingswereld van kinderen.
  • het doorontwikkelen van onze pedagogische kwaliteit in een samenwerkingsverband waar de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat.
   • Verhogen van het maatschappelijke rendement van kinderopvang en onderwijs / vergroten van de maatschappelijke relevantie.
   • Uitbreiding van het activiteitenaanbod.
   • Samenwerking zoeken met opleidingen van Landstede MBO (Theater, Mode, Cultuur, etc.);
    • Structurele inzet van 45 studenten.
    • Gastdocenten leveren aan opleiding Kinderopvang (KOCON) en Sport & Bewegen over de ontwikkeling van kinderen.
    • Aanbieden van docentenstages.
    • Gezamenlijk uitwerken van kwalificatiedossiers en proeves.
    • Stagemogelijkheden voor meerdere opleidingen. Erkenning van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ECABO voor de administratieve opleidingen.
   • Leveren van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het innovatiecluster Kind & Educatie.
   • Projecten t.b.v. kwaliteit kinderopvang en inhoud lesprogramma.
   • Ontwikkeling van onderwijsmodules (gastoudercursussen, Reggio Emilia).
   • Jaarlijks krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om te scholen naar niveau 4. We verzorgen zelf een gedeelte van het onderwijs, dat betreft Reggio Emilia en Denkstimulering. Medewerkers krijgen ook de kans om het AD-traject te volgen.

   

  21st Century Skills   
  Individuele talentontwikkeling hoort bij de vaardigheden van de 21e eeuw. Toekomstige beroepen zijn nog niet bekend. Daarom is kennisconstructie belangrijker dan kennisoverdracht. De drie belangrijkste vaardigheidsdomeinen van 21st century skills zijn:        

  • Competenties voor leren en innovatie
  • Burgerschaps- en beroepscompetenties
  • Digitale geletterdheid

   

  Leerwerkbedrijf   
  Het succesverhaal Leerwerkbedrijf is met ingang van het schoolseizoen 2016/2017 aangepast. Met de invoering van de herstructurering kwalificatiedossiers ontwikkelen de opleidingen Kinderopvang en Onderwijsassistent gezamenlijk het Leerwerkbedrijf. Dat betekent dat de scholing van stagiairs op een kinderopvang bij of binnen scholen of scholenclusters plaatsvindt. Tijdens dat uur wordt gekeken naar het functioneren en de leerdoelen, daarnaast wordt gedurende het schoolseizoen gewerkt aan ‘een cadeautje aan de werkplek’; de studenten die stage lopen op een leerwerkbedrijf organiseren samen een activiteit of dergelijke. De eerstejaars zijn vanaf het schoolseizoen 2016/2017 in dit nieuwe systeem ingestroomd.

  Onze ambitie:

  • Na drie jaar lopen alle studenten van de opleiding Kinderopvang van Landstede stage via een leerwerkbedrijf in samenwerking met een school in de buurt.

   

  Lokaal en regionaal verankerd
  Landstede Kinderopvang is altijd in voor nieuwe ideeën en nieuwe partnerschappen. Zo zijn we een samenwerking gestart met Speelwerkplaats De Nieuwe Weg op een prachtige locatie in Vinkenbuurt.  We zijn  -lokaal en regionaal - op zoek naar mogelijkheden om ondernemend samen te werken met  organisaties waarmee we een aanvulling kunnen bieden op het dagelijkse aanbod, bijvoorbeeld:

  • Basisscholen
  • Lokale zorgaanbieders, jeugdwerk, jeugdzorg
  • Voedselbank/ sportclubs/ kringloop
  • Maatschappelijke organisaties
  • Andere kinderopvangorganisaties
  • Groene biologische aanbieders (groente en fruit)
  • Verenigingen en clubs (muziek, sport etc.)
  • Ontdekhoek ter stimulering techniek, groen/tuintjes
  • Kijk in je wijk! Contacten in de wijk stimuleren, voor de driehoek school, opvang en zorg.
  • Participatie in Netwerk Kinderopvang Zwolle
  • Investeren Samenspel: een samenwerkingsverband van Landstede MBO, Deltion, Partou, Doomijn en Landstede Kinderopvang. Doel is het beter laten aansluiten van de beroepsopleidingen op het werkveld kinderopvang.

   

   Onze ambitie:

  • Om verbindingen aan te gaan bouwen we een netwerk op van partijen. In gezamenlijkheid met partners geven we invulling aan onze doelen. Door samenwerking komen tot een passend aanbod voor kinderen en ouders.
  • Elke locatie staat middenin de eigen samenleving en onderneemt lokaal gebonden activiteiten.
  • Vergroten van zichtbaarheid in de regio door participatie in netwerken.
  • Onderzoeken mogelijkheden om te starten met gastouderbureaus in andere kleine plaatsen zoals Diepenveen.

   

  Campus Nieuwleusen: Kulturhus De Spil   
  In het middengebied in Nieuwleusen is Kulturhus De Spil in ontwikkeling. De Spil is een centrale plek in het hart van Nieuwleusen, waar verschillende organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en cultuur elkaar aanvullen en versterken. Landstede Kinderopvang en ook het Agnieten College maken hiervan deel uit. Landstede Kinderopvang werkt in De Spil samen met de scholen voor primair onderwijs van OOZ en VPCON, SMON, de bibliotheek, de sporthal, en het voortgezet onderwijs van het Agnieten College Nieuwleusen. Het project betreft een meerjarenbeleid.

   

  2.4

  Pedagogische verdieping

  De laatste jaren groeit de erkenning van de pedagogische context en neemt de aandacht voor de pedagogische opdracht van de kinderopvang toe. Kwalitatief goede kinderopvang is een steun voor ouders en kinderen en bevordert veilige gehechtheid en ontwikkeling van kinderen. Landstede Kinderopvang gaat hierin mee door een stabiele en vertrouwde omgeving voor kinderen te creëren. Wij werken vanuit de vier pedagogische basisdoelen van Riksen en Walraven:

  • Zorgen voor emotionele veiligheid.
  • De persoonlijke competentie stimuleren.
  • De sociale competentie stimuleren.
  • Waarden en normen overbrengen.

  De 4 pedagogische basisdoelen dragen bij aan het bewaken van de pedagogische kwaliteit. Zij vormen binnen kinderopvang het uitgangspunt, hoe er om wordt gegaan met kinderen. Binnen Landstede Kinderopvang is er in het bijzonder veel aandacht voor denkstimulering en voor het creëren van een leerrijke omgeving, waarbij ontwikkelingsstimulering een belangrijk onderdeel is.  Bij ontwikkelingsgericht werken streven we naar:

  • een aanpak die emotionele veiligheid van een kind waarborgt.                                      
  • het stimuleren van de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind.
  • het stimuleren de ontwikkeling van de sociale competenties van een kind.
  • het kiezen voor een aanpak die een bijdrage levert aan het socialisatieproces van een kind.

  Hierbij is de pedagogisch context van belang. Deze context wordt geboden door onze pedagogisch medewerkers. Daar waar nodig kan een coach adviseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de groepsopbouw, de ruimte-indeling of vragen over de pedagogische aanpak. Daarnaast verzorgt de coach diverse trainingen voor medewerkers gericht op het versterken van de pedagogische kwaliteit.

  Om goed te kunnen (blijven) zijn in wat we bieden en in het voortdurende streven naar optimale kwaliteit, is scholing van de (toekomstige) medewerkers essentieel. 

  Onze ambitie:

  • Uitwerken van en invulling geven aan scholingsplan Denkstimulering. Ter verdieping van de pedagogiek van Reggio Emilia gaat Landstede Kinderopvang zich richten op denkstimulering, waarmee mede gefocust kan worden op passend onderwijs. Daarbij gaan we uit van het gegeven dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Onderwijs dat elk individueel kind uitdaagt; dat uitgaat van z’n mogelijkheden en rekening houdt met z’n beperking. Hierbij staat de relatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind centraal.

  • Jaarlijks organiseren Innovatiedag waar kennisdeling en ontmoeting centraal staan. Het betreft een scholingsdag waarbij medewerkers werkgerelateerde workshops volgen op het gebied van de speerpunten en thema’s van Landstede Kinderopvang.

   

  Judith Beintema
  Judith Beintema
  Beleidsmedewerker

  ‘Al onze medewerkers zijn bezig met één doel: de kinderen een veilige, uitdagende omgeving bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin hebben zij oog voor ieder individueel kind en diens eigen talenten, waarbij ze de gehele groep voor ogen houden. Landstede Kinderopvang wil haar medewerkers optimaal faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.’

  2.5

  Huisvesting

  Bij Landstede Kinderopvang gaan we zorgvuldig om met de inrichting van binnen- en buitenruimtes en de Ateliers. We beschouwen de ruimte als de tweede pedagoog. De ruimte is van de kinderen en dat zie je terug in de inrichting en mogelijkheden voor de kinderen om spelenderwijs te ontdekken en te ontwikkelen.

  De inrichting van de ruimten moet het kind in staat stellen zich op alle ontwikkelingsgebieden te ontplooien. De indeling en de inrichting zijn hierbij erg belangrijk. Er wordt uitgegaan van een uitdagende en stimulerende omgeving voor kinderen waar het fijn is om naar toe te gaan. De ruimte moet zo zijn ingericht dat kinderen zich thuis voelen, maar waar zij ook veel kunnen ontdekken en experimenteren. Een atelier kan helpen het werken van en met kinderen te ontwikkelen en te verdiepen. Daarnaast bestaat de inrichting uit open kasten waarin materiaal en speelgoed zichtbaar zijn, zodat de kinderen goed kunnen zien wat er allemaal is. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om er mee te werken.

  De buitenruimte dient ook een uitdagende speelomgeving te zijn waar kinderen ook op ontdekking kunnen gaan. De weerselementen zon, water en wind zijn altijd voelbaar en zichtbaar. Er is ruimte om de grove motoriek te ontwikkelen (bouwen met grote materialen/ fietsen/ klimmen en klauteren), kinderen hebben de mogelijkheid de natuur te ontdekken en te bestuderen door de aanwezigheid van bijvoorbeeld bomen, struiken en planten (waar veel insecten en vogels op afkomen). Ook maken kinderen kennis met het kweken en telen van eigen groente en fruit (de meeste locaties hebben een eigen groentetuintje of groentebak). Daarnaast is de buitenruimte ook een plek waar kinderen van de verschillende groepen elkaar ontmoeten.

  Een goed ingerichte ruimte, die is afgestemd op de pedagogische visie, zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Wanneer kinderen weten wat er van ze verwacht wordt (bouwen in de bouwhoek, ed.), spelen ze langer en geconcentreerder.

  Deel 3
  De bestemming
  3.1
  Waar willen wij
  staan in 2018?
  3.2
  Integrale
  samenwerking
  3.3
  Passende kinderopvang
  3.4
  Verdieping

  Deel 2
  3.1

  Waar willen wij staan in 2018?

  De bestemming van de strategienota 2017-2018 is geen eindpunt. Het is een ijkpunt, een mijlpaal, en uiteindelijk een nieuw vertrekpunt. De strategie van Landstede Kinderopvang tot en met 2018 staat vanuit een goede, degelijke basis in het teken van integrale samenwerking en verdieping.

  De groeimarkt die kinderopvang ooit was komt voorlopig niet meer terug. Ouders en overheid worden steeds veeleisender. Bij Landstede Kinderopvang draait het niet alleen om de opvang, maar juist om het stimuleren van  kinderen in hun ontwikkeling. Door de ontwikkeling van een krachtige lange termijnvisie op de rol van kinderopvang in een bedrijfsmatige en pedagogische context, creëren we mogelijkheden om ons aanbod te verrijken, samenwerkingen aan te gaan, de kwaliteit te verhogen en ouders te binden. Landstede Kinderopvang biedt door intensievere samenwerking met scholen, sportverenigingen en welzijn een meerwaarde voor ouders en samenleving.

  3.2

  Integrale samenwerking

  Landstede Kinderopvang gaat voor integrale samenwerking, bijvoorbeeld met Kulturhus De Spil in Nieuwleusen en de integrale kindcentra, zoals de Paperclip in Zwolle. Integrale samenwerking betekent ook ondernemend samenwerken met organisaties in de omgeving van de verschillende vestigingen van Landstede Kinderopvang wat leidt tot lokale verankering. En ten derde betekent integrale samenwerking een optimale onderlinge samenwerking tussen alle locaties van Landstede Kinderopvang, met een eenduidig beleid, speerpunten en thema’s, waardoor kennis, expertise en netwerken optimaal benut kunnen worden.

  3.3

  Passende kinderopvang

  De uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet ademen integratie uit. Vanaf 2015 vindt de zorg voor deze kinderen dichtbij huis plaats, in reguliere instellingen met meer oog voor de eigen mogelijkheden van kinderen. Passend onderwijs sluit hierop aan. Kinderen met een zorgvraag moeten, indien mogelijk, zoveel mogelijk instromen in het reguliere onderwijs. Maar integratie van kinderen met een zorgvraag begint al eerder, als kinderen nog geen vier jaar zijn. De link naar passende kinderopvang is gelegd. Landstede Kinderopvang wil, waar nodig, in deze voorzien.

  Henk ter Wee
  Henk ter Wee
  Voorzitter van het College van Bestuur van Vivente. Deze stichting biedt christelijk basisonderwijs op vijftien scholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. Op een aantal locaties werken Vivente en Landstede Kinderopvang samen, bijvoorbeeld in Integraal Kindcentrum de Paperclip.

  ‘Integrale kindcentra vormen een belangrijke voorwaarde voor kinderen om in een aangesloten pedagogische omgeving door te groeien naar de basisschool. Kinderen worden er gezien en de kennis over de manier waarop ze leren en zich ontwikkelen wordt naadloos overgedragen, zonder een voor de kinderen en ouders merkbare knip. Op vierjarige leeftijd bevinden kinderen zich in een belangrijke ontwikkelings- en vormingsfase, een fase waarin je je niet mag veroorloven dat je het belang van het kind uit het oog verliest, alleen maar op grond van organisatorische omstandigheden. Om een professionele, doorlopende leerlijn te creëren, is samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg noodzakelijk. Dat vraag om integrale aansturing, waarbij de verantwoordelijkheid helder is en in één lijn ligt.

  Op Kindcentrum de Paperclip hebben we mooie en belangrijke stappen gezet op het gebied van integrale samenwerking. De leerlijn is doorlopend en er wordt gewerkt met de pedagogiek van Reggio Emilia, het ontdekkend leren. Dat betekent dat leerkrachten inspelen op dat wat de kinderen nodig hebben, met de gedachte dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Je merkt dat het de kinderen ten goede komt. Als onderwijsinstelling is het prettig om samen te werken met Landstede Kinderopvang, die als ideële organisatie ook vanuit het onderwijsoogpunt denkt over ontwikkeling en educatie van kinderen.

  De komende twee jaar gaan we wat Vivente betreft door op de ingezette lijn. Zodat we, ongeacht hoe we het zelf achter de schermen georganiseerd hebben, eenheid kunnen laten zien aan de ouders en kinderen, waarbij de kinderen altijd op de voorgrond staan.’

  3.4

  Verdieping

  Verdieping vindt op verschillende niveaus plaats. Ontwikkelingen zoals de Associate Degree, de Campus Kind en Educatie en de nieuwe methode tot Denkstimulering zorgen voor pedagogische verdieping. Ook de ontwikkeling van de Integrale Kind Centra’s draagt hieraan bij. Verdieping van de kwaliteit gebeurt op allerlei fronten, blijkt uit deze strategienota. 

  Theo Bekker
  Theo Bekker
  Lid van het College van Bestuur van de Landstede Groep

  'Kinderopvang verschuift steeds meer richting onderwijs. En onderwijskundig gezien is er een omwenteling gaande. Aan het systeem dat zo’n 150 jaar hetzelfde was, komt een einde. De rol van de docent verandert: die is niet meer de alwetende deskundige, hij is degene die de leerling leert z’n weg te vinden in de maatschappij. De pedagogische methodiek van Reggio Emilia sluit daar precies op aan: ieder mens is uniek, we proberen samen de weg van het kind te vinden. Ook in dat opzicht speelt Landstede Kinderopvang als altijd vooruitstrevend in op de toekomst.

  Als je kijkt naar de afgelopen jaren, heeft Landstede Kinderopvang een hele prestatie geleverd. In tijden van crisis, slechte marktomstandigheden en steeds veranderend landelijk beleid heeft de organisatie het hoofd boven water weten te houden, met behoud van kwaliteit, het speciale pedagogische beleid, scholing van medewerkers en voortdurende en professionele ontwikkeling. Dat vind ik knap. Het getuigt van goede bedrijfsvoering, met oog voor de wensen, de eisen, de mogelijkheden en ook voor de grenzen. Ouders blijken zeer tevreden te zijn. Landstede Kinderopvang heeft een uitstekend imago.

  De afgelopen jaren is Landstede gestopt met alle niet-onderwijsgerelateerde onderdelen om zich te richten op de core business: onderwijs. Dat betekent dat we ook voor Landstede Kinderopvang een geschikte overnamepartner zoeken. Voorwaarde is dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt. Daarbij gaat het om zaken als het pedagogisch concept en de medewerkers, maar ook verbindingen met het onderwijs, het AD-traject, de campus Kind en Educatie. Die eis kunnen wij stellen omdat we echt naam hebben als kinderopvangorganisatie. Het zal dus waarschijnlijk zijn, dat in de volgende strategienota niet ik aan het woord kom, maar een andere, nieuwe bestuurder die de organisatie als het goed is net zo hoog acht als ik.'

  Tot slot

  Met onze visie, methodes en uitgangspunten biedt Landstede Kinderopvang veel meer dan kinderopvang alleen. Bij Landstede Kinderopvang valt voor iedereen, kinderen, medewerkers en andere betrokkenen, veel te ontdekken en te leren. We bieden alle ruimte om te groeien!